Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja"

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Aplikácia integrovaného prístupu na realizáciu investičných priorít IROP na regionálnej úrovni s priemetom na miestnu úroveň financovaných z Európskych štrukturálnych fondov v oblastiach dopravy, školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb, kultúry aživotného prostredia
 • Dotknutá obec: Žilinský Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj
 • IČO Obstarávateľa: 37808427
 • Schvaľujúci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.