Osadenie bezpečnostného uzáveru na expedično-prívodný plynovod DN 500 PN 80 MS Láb IV - Baumgarten

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 1.7 Podzemné uskladnovanie zemného plynu v prírodných horninových štruktúrach
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie