Optimalizácia výroby bieleho a šedého cementu

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 6.1 Cementárne, vápenky (s rotačnými alebo inými pecami) s kapacitou - cementového slinku a/alebo cementu - vápna 9.5 Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie ostatných odpadov v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov 9.7 Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná činnosť je zameraná na optimalizácia výroby bieleho a šedého cementu.
 • Dotknutá obec: Sološnica, Rohožník (okres: Malacky)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník
 • IČO Navrhovateľa: 00214973
 • Povoľujúci orgán: SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, obec Rohožník
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  16.12.2016
  Spracovateľ zámeru ECOKAT s.r.o.
  Text zámeru
  16.12.2016

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  23.02.2017

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  26.06.2017
  Spracovateľ správy o hodnotení Doc. RNDr. Katarína Kyseľová, PhD.
  Text správy o hodnotení
  26.06.2017

  Verejné prerokovanie

  Kultúrny dom Sološnica, 31.07.2017 o 15:00; Kultúrny dom Rohožník, 31.07.2017 o 17:00 01.01.1970 o 01:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  07.03.2018
  Odvolanie/ rozklad proti záverečnému stanovisku
  04.04.2018
  04.04.2018