Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „OP II“) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky na čerpanie pomoci z fondov EÚ na roky 2014 – 2020 v sektore dopravy a v oblasti zlepšovania prístupu k informáciám a komunikačným technológiám, ich využívania a kvality.
 • Dotknutá obec: Slovenská republika (okres: )
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Obstarávateľ: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
 • IČO Obstarávateľa: 30416094
 • Schvaľujúci orgán: Vláda SR, Európska komisia
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.