Odkanalizovanie obce Pribeta a Čistiareň odpadových vôd Pribeta

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Cistiarne odpadových vôd a kanalizacné siete
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti – stavby „Odkanalizovanie obce Pribeta a Čistiareň odpadových vôd Pribeta“ je zabezpečenie odvedenia splaškovej odpadovej vody od producentov znečistenia v obci Pribeta do čistiarne odpadových vôd (ČOV) gravitačným a výtlačným potrubím.
 • Dotknutá obec: Pribeta (okres: Komárno)
 • Príslušný orgán: OkÚ Komárno
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Gen. Klapku 7, 94501 Komárno
 • Navrhovateľ: Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta,
 • IČO Navrhovateľa: 306649
 • Povoľujúci orgán: OU KN-OSZP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  16.05.2018
  Spracovateľ zámeru PRESTA spol. s r. o.,Račianska 151, 831 05 Bratislava
  Text zámeru
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018