Preskočit na obsah

Obytný súbor Veľký Čepčín

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom predloženého zámeru je výstavba súboru individuálnych rodinných domov a verejných inžinierskych sietí pre potreby plánovanej zástavby v k.ú. Veľký Čepčín mimo zastavaného územia obce Veľký Čepčín. V dotknutom území je navrhnutých 17 stavebných pozemkov o veľkosti od 500 -1050 m2 s novonavrhovanou obslužnou komunikáciou s inžinierskymi sieťami a parkovacími stojiskami na parcelách rodinných domov.
 • Dotknutá obec: Veľký Čepčín (okres: Turčianske Teplice)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Turčianske Teplice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ul. SNP 514/122, 03901 Turčianske Teplice
 • Navrhovateľ: Karter s.r.o., Palisády 55, 811 06 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 52347419
 • Povoľujúci orgán: Obec Veľký Čepčín, Okresný úrad Turčianske Teplice, OSZP-ŠVS
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  02.03.2023
  Spracovateľ zámeru Ing. Patrick Lutter, trvale bytom Mestská 245/8, 831 03 Bratislava
  Text zámeru
  02.03.2023
  02.03.2023
  02.03.2023
  02.03.2023
  02.03.2023
  02.03.2023
  02.03.2023
  02.03.2023
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  09.06.2023