Obytný súbor Susedské dvory

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena navrhovanej činnosti sa týka časti pôvodne posúdenej navrhovanej činnosti „Polyfunkčné územie Lamačská brána, Bratislava“. Zmena navrhovanej činnosti rieši realizáciu súboru obytných stavieb s funkciou bývania a potrebným počtom parkovacích miest. Investičný zámer je súčasťou projektu BORY, ktorý má ambíciu stať sa novou mestskou štvrťou Bratislavy. Významne rozširuje mesto smerom na severozápad a prináša do spádovej oblasti doteraz chýbajúce možnosti nakupovania a trávenia voľného času. Zároveň podporuje udržateľnosť prostredia doplnením funkcie bývania.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Devínska Nová Ves (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Bory Home II s. r. o., Digital park II., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 51035073
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves, Novoveská 5401/17, 841 07 Bratislava
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  12.11.2020
  Text oznámenia o zmene
  12.11.2020
  12.11.2020