Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

OBYTNÝ SÚBOR SLNEČNÝ VRCH I, BRATISLAVA – DEVÍNSKA NOVÁ VES

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena navrhovanej činnosti spočíva v dispozičných zmenách a počte jednotlivých objektov, v zmene počtu parkovacích stojísk a v zmene výmery celkovej úžitkovej plochy a jej jednotlivých funkcií, ako aj v logickom a vecnom členení obytného súboru na jednotlivé časti ako samostatné celky v území.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Devínska Nová Ves (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Slnečný vrch, s.r.o., Račianska 69, 831 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 48232980
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 49
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  15.03.2019
  Text oznámenia o zmene
  15.03.2019
  15.03.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  09.09.2019
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  25.02.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  29.04.2020

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  07.07.2020

  Správa o hodnotení

  Text správy o hodnotení
  10.09.2020

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  29.11.2021
  Odvolanie/ rozklad proti záverečnému stanovisku
  28.01.2022
  Právoplatné záverečné stanovisko
  19.09.2022