Preskočit na obsah

Obytný súbor Škultétyho, Bratislava

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom posudzovania je súbor obytných stavieb s potrebným počtom parkovacích miest. V rámci komplexu s prevládajúcou funkciou bývania sú navrhované i obchodné priestory, parkovacia garáž, povrchové parkovisko a objekt trafostanice.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Bavint, s.r.o., Krátka 1, 811 03 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36725994
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava N. Mesto
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  11.03.2013
  Spracovateľ zámeru IVASO, s.r.o. Pezinok
  Text zámeru
  05.03.2013
  07.03.2013

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  21.05.2013

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení IVASO, s.r.o. Pezinok
  Text správy o hodnotení
  28.06.2013

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  16.10.2013