Preskočit na obsah

Obytný súbor Rakyta

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vytvorenie nového obytného územia so súvisiacim zázemím, zeleňou a oddychovými plochami. Ťažiskom navrhovanej činnosti je funkcia bývania doplnená plochami udržiavanej zelene a parkovania.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Devínska Nová Ves (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Rakyta Land Development, a.s., Legionárska 10, 811 07 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 52595528
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava - Devínska Nová Ves
  Okresný úrad Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  15.07.2021
  Spracovateľ zámeru EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
  Text zámeru
  15.07.2021
  01.10.2021