Obytný súbor Park Anička

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba 3 samostatne stojacich viacpodlažných bytových domov pre 114 bytov a 1 polyfunkčného objektu s obchodnými službami a administratívou a zabezpečením celkovo 272 parkovacích miest z čoho 104 parkovacích miest bude v podzemí.
 • Dotknutá obec: Košice - Sever (okres: Košice I)
 • Príslušný orgán: OkÚ Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Navrhovateľ: MM INVEST Košice, s.r.o., Kováčska 19, 040 01 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 36582239
 • Povoľujúci orgán: Mesto Košice, Pracovisko Košice - Staré mesto
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  13.05.2014
  Spracovateľ zámeru Ing. Jarmila Kočišová, PhD.
  Text zámeru
  14.05.2014
  14.05.2014
  14.05.2014
  Právoplatné rozhodnutie
  19.06.2014