Preskočit na obsah

OBYTNÝ SÚBOR OREŠIANKY - ZÁHORSKÁ BYSTRICA

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba dopravnej a technickej infraštruktúry pre následnú výstavbu súboru rodinných domov vrátane plôch verejnej zelene v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Záhorská Bystrica (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: FM - Reality, s. r. o., Dvořákovo nábrežie 7529/4B, 811 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 51881667
 • Povoľujúci orgán: OU BA, MC BA - ZB
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  05.06.2020
  09.06.2020
  Spracovateľ zámeru FM - Reality, s. r. o., Dvořákovo nábrežie 7529/4B, 811 02 Bratislava
  Text zámeru
  05.06.2020
  05.06.2020
  28.10.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  28.12.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  12.02.2021