Obytný súbor Nové Slovany, Račianska ul., Bratislava

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)

Základne informácie

 • Účel akcie: Rozšírenie počru nadzemných objektov na 6, zníženie počtu parkovacích stojísk a celkovej úžitkovej plochy.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: 1. Račianska, s.r.o., Trenčianska 56/D, 821 09 Bratislava 2
 • IČO Navrhovateľa: 36292796
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.