Preskočit na obsah

Obytný súbor Nad Šúrom

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovaného zámeru je výstavba novej polyfunkčnej zóny s prevahou bývania v lokalite Nad Šúrom v Bratislave. Účelom je výstavba polyfunkčného bytového domu, bytového domu a administratívnej budovy. Objekty sú navrhnuté s plochými vegetačnými strechami. Na prízemí polyfunkčného bytového domu sa budú nachádzať priestory pre ďalšiu občiansku vybavenosť. V Bytovom dome a Polyfunkčnom bytovom dome bude vybudovaných 156 bytov. Statická doprava je riešená podzemnými parkoviskami v počte 433, ktoré budú vybudované ako dve podzemné viacpodlažné garáže na ploche pod objektom a pod obytnými ulicami. Parkovanie bude zabezpečené a čiastočne aj 26 parkovacími státiami medzi objektami v rámci obytnej ulice.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Rača (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Nad Šúrom Development s r. o., Detvianska 7516/3 831 06 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 53453751
 • Povoľujúci orgán: 1.Mestská časť Bratislava – Rača,
  2.Okresný úrad Bratislava.
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  03.04.2023
  Spracovateľ zámeru Enviplan, s r. o., Cyprichova 1, 831 52 Bratislava
  Text zámeru
  03.04.2023
  03.04.2023
  16.06.2023
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  28.07.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  13.09.2023