Preskočit na obsah

Obytný súbor Lamač

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena navrhovanej činnosti sa týka časti Polyfunkčného územia Lamačská brána, Bratislava kde bol v správe o hodnotení, pri porovnaní umiestnenia, navrhovaný stavebný objekt SO 017 Car Showroom 6. V rámci pozemku sú navrhnuté dva bytové domy (01 a 02), ktoré sú koncipované ako kombinácia chodby a sekcie s 4 - 6 bytovými podlažiami.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Lamač (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Bory Home s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 48099171
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Lamač, Malokarpatské námestie 6512/9, 841 03 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  29.10.2019
  Text oznámenia o zmene
  29.10.2019
  29.10.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  12.02.2020
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  27.03.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  08.01.2021