Preskočit na obsah

Obytný súbor Jurová- rodinné domy a infraštruktúra

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba obytnej zóny, vrátane príslušného napojenia na verejné rozvodné siete, s komunikáciu a so spevnenými a parkovacími plochami.
 • Dotknutá obec: Jurová (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Navrhovateľ: Coloris sk, s.r.o.,H&M lifts, s.r.o.,
 • IČO Navrhovateľa: 53539435
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  14.06.2022
  Text zámeru
  14.06.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  08.08.2022