Obytný súbor FIM

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti sú: I. etapa - bytový dom s polyfunkciou, bude realizovaný, na základoch bývalého motela, výstavba prípojok inžinierskych sietí a vonkajších rozvodov, rekonštrukcia komunikácii, II. etapa - výstavba sedemnástich rodinných domov, výstavba komunikácií, inžinierskych sietí III. etapa- výstavba 6 bytových domov a 6 radových domov s dvoma bytovými jednotkami. Celkový počet parkovacích miest 64.
 • Dotknutá obec: Považská Bystrica (okres: Považská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Považská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica
 • Navrhovateľ: FIM PLUS s. r. o., J. Kráľa 1112/53, 020 01 Púchov
 • IČO Navrhovateľa: 44278624
 • Povoľujúci orgán: Mesto Považská Bystrica
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.