Preskočit na obsah

Obytný súbor Dúbrawa Hrubá lúka

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie osem nových bytových domov so 7.NP, pričom 1.NP bude slúžiť ako vstupné a parkovacie podlažie, ďalších 6 podlaží bude určených pre bytové jednotky (222 b.j. pre cca 521 obyvateľov). V areáli obytného súboru sa počíta aj s umiestnením dvojpodlažného objektu detského centra, prislúchajúcich parkovacích stojísk a nových plôch zelene.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Dúbravka (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: M S arch, s.r.o., Bartókova 1, 811 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36812919
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava - Dúbravka
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  03.10.2014
  Spracovateľ zámeru EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava
  Text zámeru
  03.10.2014
  03.10.2014
  03.10.2014
  03.10.2014
  Právoplatné rozhodnutie
  19.11.2014