Preskočit na obsah

Obytný súbor Čulenova, Bratislava

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba 2 výškových objektov s príslušnou občianskou vybavenosťou a parkovaním v podzemnej parkovacej garáži.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: CENTRADE, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36892170
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava Staré Mesto
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  18.11.2014
  Spracovateľ zámeru IVASO s.r.o., Pezinok
  Text zámeru
  18.11.2014

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  09.01.2015

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení IVASO s.r.o., Pezinok
  Text správy o hodnotení
  28.07.2015

  Verejné prerokovanie

  Magistrát HM Bratislavy, Primaciálne nám. 1, Bratislava, miestnost c. 19 12.08.2015 o 16:00

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  11.11.2015