OBYTNÝ SÚBOR BYTOVÝCH DOMOV NOVÉ URMINCE

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predložený zámer „OBYTNÝ SÚBOR BYTOVÝCH DOMOV NOVÉ URMINCE“ rieši prípravu, výstavbu a dopad užívania v obci Urmince časť Klačany a v rámci zhodnotenia územia rieši dopad výstavby technickej infraštruktúry a bytových domov na životné prostredie. Jedná sa o 5 bytových domov spolu s 30 -timi bytovými jednotkami určené na bývanie pre 105 obyvateľov.
 • Dotknutá obec: Urmince (okres: Topoľčany)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Topoľčany
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ.Štúra 1738, 95540 Topoľčany
 • Navrhovateľ: Michaela Kajanová, 956 36 Pečeňany 204
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad OSZP
  Obec Urmince - stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  16.09.2020
  16.09.2020
  Spracovateľ zámeru MTK Consulting, s.r.o., Vozokany
  Text zámeru
  16.09.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  26.10.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  26.11.2020