Preskočit na obsah

Obytný súbor Borovicový Háj, Banská Bystrica

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie (umiestnenie) bytových domov na okraji mesta Banská Bystrica, urbanisticky pričlenený k sídelnému útvaru mesta časť Sásová. Súbor sa bude nachádzať východne od hraníc katastra Nemce, kde sa nachádzajú polia, južne od riešeného územia sa hranica dotýka areálu centra Saleziáni de Bosca. Zo západnej a južnej strany sa územia dotýka okraj bytovej zástavby pozdĺž Tatranskej ulice, mestská časť Sásová. Na severozápad sa nachádzajú hromadné garáže a rozostavaná bytová zástavba. Okrem bytovej zástavby a spevnených plôch, budú vybudované aj prípojky inžinierskych sietí, ktoré budú napojené na existujúce siete v lokalite. Bytová zástavba bude umiestnená na južnej strane pod názvami bytové domy “B”. Navrhnutá je viacpodlažná zástavba, tak aby táto bola v súlade so všetkými platnými regulatívmi v danej oblasti.
 • Dotknutá obec: Banská Bystrica (okres: Banská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Banská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
 • Navrhovateľ: BLJ, s.r.o
 • IČO Navrhovateľa: 36763756
 • Povoľujúci orgán: 1.Mesto Banská Bystrica, ČSA 26,974 01 Banská Bystrica
  2.Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  16.02.2021
  19.05.2022
  Spracovateľ zámeru Ing. Ľubomír Balco
  Text zámeru
  16.02.2021
  16.02.2021
  16.02.2021
  19.05.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  21.10.2021
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  17.03.2022