Preskočit na obsah

Obytný súbor Banská Bystrica – Pršianska terasa, lokalita CH – Sklady vojska

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Investičným zámerom navrhovateľa – spoločnosti PROFINEX staving, s.r.o., Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica je príprava lokality CH – Sklady vojska na Pršianskej terase v Banskej Bystrici pre výstavbu 60 rodinných domov. Príprava územia spočíva v zabezpečení predmetných stavebných pozemkov potrebnými inžinierskymi sieťami. Samotná výstavba rodinných domov (v zmysle ÚPN M Banská Bystrica je v území navrhovaná malopodlažná zástavba – izolované, radové, átriové a terasové rodinné domy a malopodlažné bytové domy) bude realizovaná podľa projektov a zmluvných vzťahov budúcich majiteľov pozemkov s rôznymi stavebnými spoločnosťami, prípadne svojpomocne.
 • Dotknutá obec: Banská Bystrica (okres: Banská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Banská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
 • Navrhovateľ: PROFINEX staving, s.r.o
 • IČO Navrhovateľa: 47047909
 • Povoľujúci orgán: mestský úrad Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  20.03.2023
  Spracovateľ zámeru ENVIGEO, a.s.
  Text zámeru
  20.03.2023
  20.03.2023
  20.03.2023