Preskočit na obsah

Obytný komplex Laurin dvor

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie nového obytného komplexu so súvisiacou dopravnou a technickou infraštruktúrou a plochami zelene za účelom využitia funkčného potenciálu pozemku v zmysle územného plánu dotknutého sídla. Realizáciou navrhovaného investičného zámeru dôjde v dotknutej mestskej časti k rozšíreniu ponuky priestorov pre bývanie pre širšie vrstvy obyvateľstva.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Podunajské Biskupice (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: LeiLa, s.r.o., Baštová 3, 811 03 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36654400
 • Povoľujúci orgán: OÚ BA, MČ BA PODUNAJSKÉ BISKUPICE
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  15.02.2022
  Spracovateľ zámeru EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava
  Text zámeru
  15.02.2022
  26.05.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  30.06.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  25.08.2022