Preskočit na obsah

Obytná zóna Trnava - Medziháj

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie novej obytnej zóny s vlastným zázemím za účelom reprofilácie riešeného územia s využitím jeho funkčného potenciálu v zmysle regulatívov územného plánu dotknutého sídla. Navrhovaný investičný zámer prináša do územia nové plochy bývania, občianskej a technickej vybavenosti pre širšie vrstvy obyvateľstva aj návštevníkov lokality. Súčasťou budovania obytnej zóny bude aj vybudovanie napojenia projektu na prvky technickej a dopravnej infraštruktúry v okolí.
 • Dotknutá obec: Trnava (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO 00 313 114 v zastúpení EKOJET, s. r. o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35734990
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 01 Trnava
  Mestský úrad v Trnave, odbor stavebný a životného prostredia, referát územného rozhodovania a stavebného poriadku, Trhová 3, 917 71 Trnava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  14.07.2021
  Text zámeru
  14.07.2021
  14.07.2021

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  19.05.2022