Obytná zóna Bratislava-Rača - Záhumenice, Bratislava

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba 30 rodinných domov, dvojposchodového parkoviska a prislúchajúcej technickej a dopravnej infraštruktúry a ich prevádzka.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Rača (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: ATOPS, s. r. o., Lombardiniho 17, 831 03 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 46429701
 • Povoľujúci orgán: MČ Ba - Rača
  OÚ Ba, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.