Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení - Hydromelioračný kanál Starý (ev. č. 5 413 009 008) v okrene VT

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.3 Vodohospodárske projekty pre poľnohospodárstvo vrátane melioračných zásahov, najmä a) odvodnenie, závlahy, protierózna ochrana pôd, úpravy pozemkov; b) lesnícko-technické meliorácie

Základne informácie

 • Účel akcie: Oprava, rekonštrukcia, modernizácia a doplnenie HM-kanálov
 • Dotknutá obec: Nižný Kručov (okres: Vranov nad Topľou)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Vranov n.Topľou
 • Navrhovateľ: Hydromeliorácie, štátny podnik
 • IČO Navrhovateľa: 35860839
 • Povoľujúci orgán: OÚ VT - OSZP - ŠVS
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.