Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení - Rekonštrukcia kanála ev. č. 5 404 058 001 na území mestskej časti Krásna v meste Košice a obcí Košická Polianka a Vyšná Hutka

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 11.3 Vodohospodárske projekty pre poľnohospodárstvo vrátane melioračných zásahov, najmä a) odvodnenie, závlahy, protierózna ochrana pôd, úpravy pozemkov; b) lesnícko-technické meliorácie

Základne informácie

  • Účel akcie: Rekonštrukcia existujúceho hydromelioračného kanála ev. č. 5 404 058 001 - obnovenie pôvodných parametrov a osadenie stavidla v kanáli s cieľom zabezpečovať retenciu vody v obdobiach sucha
  • Dotknutá obec: Košická Polianka, Vyšná Hutka, Košice - Krásna (okresy: Košice - okolie, Košice IV)
  • Príslušný orgán: Okresný úrad Košice - okolie
    odbor starostlivosti o životné prostredie,
    Hroncova 13, 041 70 Košice
  • Navrhovateľ: Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská ulica č. 29, 825 63 Bratislava 211
  • IČO Navrhovateľa: 35860839
  • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Košice
  • Dokumenty

    Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.