Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení“ – Rekonštrukcia kanála č. 2 Obec Miezgovce

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.3 Vodohospodárske projekty pre poľnohospodárstvo vrátane melioračných zásahov, najmä a) odvodnenie, závlahy, protierózna ochrana pôd, úpravy pozemkov; b) lesnícko-technické meliorácie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je oprava, rekonštrukcia, modernizácia a doplnenie hydromelioračných kanálov s vytvorením možností na reguláciu odtoku vody a jej retenciu na využitie v prospech ovplyvňovaného územia v čase sucha ako súčasti adaptácie na klimatickú zmenu a tiež rekonštrukcie čerpacích staníc a ich zariadení.
 • Dotknutá obec: Miezgovce (okres: Bánovce nad Bebravou)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 7/7, 95701 Bánovce n./Bebravou
 • Navrhovateľ: Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
 • IČO Navrhovateľa: 35860839
 • Povoľujúci orgán: OkÚ BN, OSŽP
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.