Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení- Investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých udalostí a katastrofických udalostí, Projektový celok PC2, Rekonštrukcia kanála na území obce Oponice: kanál ev. č. 5209 091 007

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.3 Vodohospodárske projekty pre poľnohospodárstvo vrátane melioračných zásahov, najmä a) odvodnenie, závlahy, protierózna ochrana pôd, úpravy pozemkov; b) lesnícko-technické meliorácie
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zmeny navrhovanej činnosti je obnovenie pôvodných parametrov existujúcich hydromelioračných kanálov, ktoré sú určené na odvádzanie prebytočnej vody z poľnohospodárskej krajiny a osadenie stavidiel v kanáloch s cieľom zabezpečovať retenciu vody na podporu poľnohospodárskej krajiny v obdobiach sucha ako súčasti adaptácie na zmenu klímy.
 • Dotknutá obec: Oponice (okres: Topoľčany)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Topoľčany
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ.Štúra 1738, 95540 Topoľčany
 • Navrhovateľ: Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská ulica č. 29, 825 63 Bratislava 211
 • IČO Navrhovateľa: 35860839
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Topoľčany, OSZP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  21.12.2015
  21.12.2015
  Právoplatné rozhodnutie
  01.02.2016
  23.02.2016