Obnova Pálffyovského kaštieľa

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena navrhovanej činnosti spočíva v dostavbe a rozšírenie objektov kaštieľa a vinárstva. Tiež zahŕňa obnovenie a doplnenie viacerých prvkov infraštruktúry ako je kanalizácia, vodovod,plynovod, rozvody NN, osvetlenie, dobudovanie parkovacích miest pre potreby prevádzok umiestnených v priestoroch kaštieľa a s tým spojené úpravy prostredia. Navrhovanou zmenou sa prispeje k lepším možnostiam využívania existujúceho areálu a k celkovému skvalitneniu občianskej vybavenosti mesta Svätý Jur.
 • Dotknutá obec: Svätý Jur (okres: Pezinok)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Pezinok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  M. R. Štefánika 10, 90201 Pezinok
 • Navrhovateľ: Pálffyovský kaštieľ, s.r.o., Prostredná 49/13, 900 21 Svätý Jur, v zast. EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 46818481
 • Povoľujúci orgán: stavebný úrad Svätý Jur
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.