Preskočit na obsah

Obecná kanalizácia a ČOV Jablonov

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zabezpečiť enviromentálne vyhovujúci spôsob likvidácie splaškov vybudovaním novej splaškovej gravitačnej kanalizácie a novej ČOV, pre potreby čistenia týchto odvádzaných odpadových vôd v obci Jablonov.
 • Dotknutá obec: Jablonov (okres: Levoča)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva, Ministerstvo vnútra,
 • Navrhovateľ: Obec Jablonov
 • IČO Navrhovateľa: 00329193
 • Povoľujúci orgán: OU Levoča
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru PROEKO, enviromentálne služby Poprad