Preskočit na obsah

Obchodný dom KIKA II – Bory Mall, Bratislava - Lamač

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena navrhovanej činnosti sa týka časti Polyfunkčného územia Lamačská brána, Bratislava. Riešenie celej tejto časti v porovnaní s pôvodne posudzovaným sa zmenilo.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Lamač (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Bory, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36740896
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Lamač, Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava

  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  14.03.2017
  14.03.2017
  Prerušenie/zastavenie konania
  02.05.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  10.07.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  30.08.2017