Preskočit na obsah

Obchodný dom Detva

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie obchodného domu ako širokosortimentnej predajne potravín, drogérie a doplnkového priemyselného tovaru pre domácnosť. Súčasťou navrhovanej činnosti je i úprava pravobrežných priestorov recipientov Slatina a Detviansky potok na požadovaný prietok Q100r s bezpečnosťou 0,5 m, ktoré budú slúžiť ako ochrana pred 100 – ročnou vodou.
 • Dotknutá obec: Detva (okres: Detva)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Detva
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  J.G. Tajovského 1462/9, 96212 Detva
 • Navrhovateľ: Autotank s.r.o., 3564, 96212 Detva
 • IČO Navrhovateľa: 50101919
 • Povoľujúci orgán: Mesto Detva; OU DT OSZP, ŠVS
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  02.06.2021
  15.07.2021
  Spracovateľ zámeru ENVI-EKO, s.r.o., Platanová 3225/2, 010 07 Žilina
  Text zámeru
  02.06.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  02.08.2021
  Právoplatné rozhodnutie
  13.09.2021