Obchodné centrum ShopBox Herlianska cesta, Košice

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Obchodný park - centrum služieb pre verejnosť
 • Dotknutá obec: Košice - Košická Nová Ves (okres: Košice III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Navrhovateľ: i2f, s.r.o., Opatovská cesta 10, 040 01 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 47088613
 • Povoľujúci orgán: Stavebný úrad Mesto Košice - pracovisko Východ
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.