Preskočit na obsah

Obchodné centrum Poprad - Juh

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom je zmena už posúdenej a povolenej stavby obchodného centra.
 • Dotknutá obec: Poprad (okres: Poprad)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Poprad
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nábrežie Jána Pavla II. 16, 05844 Poprad
 • Navrhovateľ: Sallerova slovenská výstavba k.s.
 • IČO Navrhovateľa: 35849622
 • Povoľujúci orgán: Mesto Poprad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  29.12.2022
  Text oznámenia o zmene
  29.12.2022
  29.12.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  15.02.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  20.03.2023