Obchodné centrum KAUFLAND ul. Jiřího Wolkera, Poprad - zmeny

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Stavba "Obchodné centrum KAUFLAND ul. Jiřího Wolkera, Poprad zahŕňa výstavbu nového obchodného centra, umiestneného v k.ú. Poprad, východne od obchodného centra BILLA, v mieste bývalej asfaltovej plochy, pôvodného cvičiska autoškoly. Základným účelom činnosti je vytvorenie veľkokapacitnej predajne s obchodnou funkciou, so širokou ponukou tovaru. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania vydal Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie pod č.j. OU-PP-OSZP-2014/009776-19 dňa 16.9.2014. Navrhovaná zmena spočíva v zmene projektového riešenia - zmene dopravného napojenia pre zásobovanie a navýšenia parkovacích stojísk o 76 zo 177 na 253 stojísk.
 • Dotknutá obec: Poprad (okres: Poprad)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Poprad
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nábrežie Jána Pavla II. 16, 05844 Poprad
 • Navrhovateľ: Kaufland Slovenská republoka v.o.s.
 • IČO Navrhovateľa: 35790164
 • Povoľujúci orgán: Mesto Poprad
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.