Obchodné centrum InterCora Dubnica nad Váhom

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie nového obchodného centra v meste Dubnica nad Váhom pri Kauflande. Obchodné centrum budú tvoriť nájomné jednotky - predajne s rôznym druhom prevádzky, potravinový aj nepotravinový maloobchodný sortiment, ale aj služby a gastronómiu (bez kuchýň).
 • Dotknutá obec: Dubnica nad Váhom (okres: Ilava)
 • Príslušný orgán: OkÚ Ilava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Mierové nám. 81/18, 01901 Ilava
 • Navrhovateľ: PRIMUM, s.r.o., Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35789646
 • Povoľujúci orgán: mesto Dubnica nad Váhom, OkÚ Ilava - OSŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  06.11.2017
  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT, spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
  Text zámeru
  06.11.2017
  06.11.2017
  06.11.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  06.12.2017