Obchodné centrum Hornbach Nitra

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: ucelom je vybudovanie obchodneho centra v oblasti stavebnictva, hobby, dom a zahrada
 • Dotknutá obec: Nitra (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Navrhovateľ: ATRIOS Projektmanagement, s.r.o., Vajnorská 100/A, 851 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 50524488
 • Povoľujúci orgán: mesto Nitra, OU NR - OSZP3
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.