Obchodné centrum Handlová

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vytvorenie obchodného centra v lokalite Handlová formou jednopodlažného objektu s príslušnými parkovacími, obslužnými plochami a plochami zelene. Novostavba ponúkne možnosť nákupu s možnosťou parkovania.
 • Dotknutá obec: Handlová (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: NSO INVEST, spol. sr.o., Veľká Okružná 2721/39, Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 44813490
 • Povoľujúci orgán: Mesto Handlová
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.