Preskočit na obsah

Obaľovačka živičných zmesí ASKOM VS 3TQ, Svinica

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 6.4 Obalovne živicných zmesí
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie a prevádzka obaľovacej súpravy na výrobu asfaltových zmesí pre potreby výstavby diaľnice.
 • Dotknutá obec: Svinica, Bidovce (okres: Košice - okolie)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: MT Property, s. r. o., Hlavná 23, 080 01 Prešov, v zastúpení spoločnosťou ENVIRO GLOBAL, Ing. Jana Marcinková, Topolianska 5709, 071 01 Michalovce
 • IČO Navrhovateľa: 50420208
 • Povoľujúci orgán: Spoločný obecný úrad Bidovce, 044 45 Bidovce 210
  Okresný úrad Košice okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Hroncova 13, 041 70 Košice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.06.2017
  Spracovateľ zámeru ENVIRO GLOBAL
  Text zámeru
  22.06.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  16.04.2019
  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  25.08.2017

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  26.09.2023

  Verejné prerokovanie

  Kultúrny dom vo Svinici dna 09.10.2017 o 17:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  15.03.2018
  Odvolanie/ rozklad proti záverečnému stanovisku
  07.06.2018