Obaľovačka asfaltových zmesí Prešov - Haniska

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 6.4 Obalovne živicných zmesí
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie areálu na výrobu asfaltových zmesí so súpravou Askom.
 • Dotknutá obec: Prešov (okres: Prešov)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: VÁHOSTAV – SK, a. s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31356648
 • Povoľujúci orgán: Mesto Prešov, Stavebný úrad, Hlavná 2907/73, 080 01 Prešov
  Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  10.07.2017
  Spracovateľ zámeru ENVI-EKO, s.r.o.
  Text zámeru
  10.07.2017
  10.07.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  25.09.2017

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  09.11.2018
  Spracovateľ správy o hodnotení ENVI-EKO, s.r.o.
  Text správy o hodnotení
  09.11.2018
  Verejné prerokovanie Veľká zasadačka MÚ Prešov, Jarkova 24, 1. posch., dňa 17.12.2018 o 10:00