Nový zdroj ŽT, a.s – PPC 25 MVe

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 2.13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách c. 1 - 4 a 12
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie