Preskočit na obsah

Nový Istropolis

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná činnosť predstavuje stavbu a prevádzku viacúčelového súboru pozostávajúceho z kultúrno-spoločenského centra, dvoch obytných budov, troch administratívnych budov a kongresového hotela s potrebným množstvom podzemných parkovacích miest pre obsluhu celej stavby. V rámci komplexu s vyváženou funkciou kultúry, bývania a administratívy sú navrhované i obchodné priestory, najmä v parteri budov, prechodné ubytovanie, podzemná garáž a verejné priestranstvá. Neoddeliteľnou súčasťou návrhu nového viacúčelového súboru sú vysoko exponované verejné priestranstvá.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Trnavské Mýto, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 50259547
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  03.12.2020
  Spracovateľ zámeru IVASO, s. r. o., Pezinok
  Text zámeru
  03.12.2020
  03.12.2020

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  03.05.2021

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  03.08.2022
  Text správy o hodnotení
  03.08.2022

  Verejné prerokovanie

  Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Zrkadlová sieň (1. poschodie) - Primaciálny palác, Primaciálne námestie 2 - 26.08.2022 o 10:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  27.06.2023
  Právoplatné záverečné stanovisko
  09.08.2023