Preskočit na obsah

Novostavba administratívnej budovy The Mill

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba administratívnej budovy THE MILL na križovatke ulíc Plynárenská a Mlynské Nivy. Pozemok je v súčasnosti zastavaný budovami skladov a administratívy, ktoré budú v plnej miere asanované vrátane ich odpojenia od inžinierskych sietí.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Immocap Invest III, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 50340018
 • Povoľujúci orgán: OÚ BA, MČ Bratislava - Ružinov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  25.08.2020
  Spracovateľ zámeru VALERON Enviro Consulting s.r.o.
  Text zámeru
  25.08.2020
  27.10.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  02.02.2021
  Právoplatné rozhodnutie
  11.03.2021