NOVÉ VINICE – II. ETAPA SO-04 Objekt občianskej vybavenosti – Parkovací dom“ a „Nové Vinice, Skalická ulica, Bratislava, dokumentácia k žiadosti o stavebne povolenie

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)

Základne informácie

 • Účel akcie: Optimalizácia riešenia statickej dopravy a optimaizácia funkčného využitia objektov podľa požiadaviek klientov.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: World Trading, s.r.o., Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35873345
 • Povoľujúci orgán: Stavebný úrad Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 90 Bratislava
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.