NOVÉ VINICE

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmeny týkajúce sa zmeny navrhovateľa, zmeny časti objektovej skladby, zmeny tvaru pôdorysov, výšky stavby, vnútorného dispozičného riešenia bytov, zastavanej plochy objektov, podlažnej plochy nadzemnej časti zástavby, zmeny funkcie objektu SO 05, zvýšenia počtu bytov a počtu parkovacích miest.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: OkÚ Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: ACS 5, s. r. o., Plynárenská 7/a, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 50794922
 • Povoľujúci orgán: OÚ BA, MČ BA Nové Mesto
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  04.09.2018
  04.09.2018
  Text oznámenia o zmene
  04.09.2018
  04.09.2018