Preskočit na obsah

Nové BRC – Polyfunkčný objekt, parc. č. 280/1 a 280/3, Bratislava

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie polyfunkčného komplexu na území existujúceho objektu hotela Danube – asanovať existujúcu budovu hotela a na jej mieste postaviť nový polyfunkčný objekt s plochami pre obchod a služby, administratívnymi priestormi, doplnením o funkciu bývania a súvisiacimi parkovacími miestami v počte 460 pre osobné autá a 15 pre motorky, umiestnenými v podzemnej parkovacej garáži.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: OMEGA Investments s.r.o., Tomášikova č. 64, 831 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 46455141
 • Povoľujúci orgán: MČ BA - Staré Mesto; OkÚ BA OSŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  09.07.2015
  Spracovateľ zámeru EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 84104 Bratislava
  Text zámeru
  09.07.2015
  09.07.2015
  09.07.2015
  09.07.2015
  Právoplatné rozhodnutie
  20.08.2015
  22.09.2015

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  09.09.2015