Preskočit na obsah

Nová univerzitná nemocnica v Bratislave

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie modernej nemocnice novej generácie na celoslovenskej úrovni v areáli bývalej Vojenskej nemocnice v Bratislave.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Karlova Ves (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
 • IČO Navrhovateľa: 00165565
 • Povoľujúci orgán: SÚ MČ Bratislava Karlova Ves, OÚ Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  16.10.2014
  Spracovateľ zámeru EKOJET s.r.o.
  Text zámeru
  14.10.2014

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  04.12.2014