Preskočit na obsah

Nová Univerzitná nemocnica Bratislava v lokalite Rázsochy

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách c. 1 - 4 a 12 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy a tiež výstavba spevnených plôch, parkovacích stojísk, sadových úprav a napojenia na príslušné prípojné body inžinierskych sietí. Súčasťou riešenia je aj napojenie cestnej siete na budúcu zástavbu, ako aj podzemný koridor k funkčne prepojeným budovám.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Lamač (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 00165565
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Lamač, Malokarpatské námestie, 6512/9, 841 03 Bratislava
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Text zámeru
  03.01.2023
  03.01.2023

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  29.03.2023