Nová skládka odpadov, Rajec - Šuja

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpecný s kapacitou
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: výstavba a prevádzka skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
 • Dotknutá obec: Rajec (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Navrhovateľ: Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, Námestie SNP 18/18, 015 01 Rajec
 • IČO Navrhovateľa: 31930387
 • Povoľujúci orgán: Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec
  SIŽP, IPK, Legionárska 5, 010 01 Žilina
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.